Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/73

此页尚未校对


苐五百九十二唐神劍碑正書無書撰人姓名貞𮗚十七年十月

苐五百九十三唐瑶䑓寺碑許敬宗撰諸葛禎正書貞𮗚十八年

苐五百九十四唐贈比干詔薛純陁八分書貞𮗚十九年二月

苐五百九十五唐獨孤使君碑正書無書撰人姓名貞𮗚十九年八月

苐五百九十六唐帝京篇太宗御製禇遂良行書貞𮗚十九年八月

苐五百九十七唐秦州都督姜確碑于志寕撰僧智辨正書貞𮗚十

 九年十月

苐五百九十八唐晉祠銘太宗御製并行書貞𮗚二十年七月

苐五百九十九唐殷元嗣墓誌正書無書撰人姓名貞𮗚二十一年六月

苐六百唐相州刾史侯莫陳肅碑正書無書撰人姓貞觀二十一年