Page:Sibu Congkan Xubian312-趙明誠-金石錄-5-2.djvu/64

此页尚未校对


金石錄卷苐九     目錄 

苐一千六百一唐工部尚書辛京杲碑李竦撰韓秀榮八分書貞

 元六年七月

苐一千六百二唐大聖真身舎利塔銘呉通微撰并正貞元六年

第一千六百三唐仙巖四瀑布詩應等唱和行書貞元七年三月

苐一千六百四唐秋日登戯馬䑓詩侯莫陳遂䓁正書無姓名

 貞元七年六月

苐一千六百五唐安國寺大德律詩師塔銘徐峴撰并

 正書貞元七年十月

苐一千六百六唐無量壽經沙門法昭行書在遺教經隂貞元八年八月