Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/19

此页尚未校对


永和二年舉孝亷除𭅺謁者漢安二年遷大長秋丞長楽

太僕丞永嘉元年䘮母去官復拜𭅺中除吳郡府丞夀五

十七建和二年十一月十六日遭疾卒其可見者如此其

他摩㓕不能盡讀按後漢書志大長秋丞一人秩六百石

本注宦者又長樂少府位在長秋上及職吏皆宦者又有

太僕二千石在少府上丞六百石據志𠩄載中宫及長樂

宫官属皆以宦者為之而以史傳及漢魏石刻参考如大

長秋少府之𩔖皆雜用士人今武君以孝亷為𭅺謁者𭅺

中吳郡府丞皆非宦者之職然則两宫官属盖亦雜用士

人也