Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/74

此页尚未校对


姓纂姓林皆云夏禹之後姓纂又云亦音秘及謂琅邪費

氏爲直之後皆其差誤而編古命氏以費将軍費禕之徒

出于魯季友亦非也余又按春秋僖公賜季友汶陽之田

及費而左傳亦以謂季友有功于魯受費以爲上卿今以

爲季友有功封費者盖碑之誤

    漢堂邑令費君碑

右漢堂邑令費君碑云惟熹平六年無射之月堂邑令費

君寝疾卒嗚呼哀哉於是夫人元弟卜㣧追而誄之其後

有銘詩碑𠩄𫐠費君事不甚詳悉而其名字世次官秩其

載于碑隂今附于後