Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/78

此页尚未校对


宻張立度成匽師張恊子通雒陽李蒼子考故民河南隂

德紀信以下凡百餘人又有右河南右河内郡右弘農郡

右扶風字字畫完好者甚多茟法淳古可𢜤

    漢郭禧後碑

右漢郭禧後碑殘缺尤甚其畧可辨者云惟光和二年

五月甲寅太中大夫故太尉郭公薨又云公之㣧子故五

原太守餘不復成文而其額題漢故太尉郭公神道字畫

尚完云後漢書列傳既不載禧𠩄終而靈帝紀但云建寕

三年夏四月太尉郭禧罷亦不言其為何官今以碑考之

乃知其罷為太中大夫而卒于光和二年也五原太守名