Page:Sibu Congkan Xubian314-趙明誠-金石錄-5-4.djvu/128

此页尚未校对


開元二十三年才百五十餘年不應已有十丗孫又

拠嶠之父高行先生碑云曽祖𫤌梁岳陽王叅軍則是

𫤌与陵同時而在其前不應為陵五丗孫以此碑隂所

書可疑然則茟法精妙非嶠之不䏻為特𢙢書碑恃誤

   唐景陽并銘

右唐景陽井銘文字摩滅後有記開元中江寕縣丞王

震撰震𠩄撰記其前以為序称余莫知誰也其末乃云

盖隋煬(「旦」改為「𠀇」)帝之𠩄製耳然則未知果焬帝之所製乎歐陽

文忠公曰煬(「旦」改為「𠀇」)帝躬自滅陳目見叔宝事又尝自銘以為