Page:Sibu Congkan Xubian314-趙明誠-金石錄-5-4.djvu/28

此页尚未校对


寔考之于史寔太師燕國公于謹子也謹後魏新安公于

栗磾子洛㧞之後余家有洛㧞子烈碑述其世系甚詳云

逺祖之在幽州世首部落隂山之北有山號萬紐于者公

之奕葉居其原趾遂以為姓暨高祖孝文皇帝時始賜姓

為于氏焉今此碑復稱萬紐于者盖後周時凡孝文賜姓

者皆復改従舊云又姓纂及唐書宰相世系表皆云謹洛

㧞五世孫也以後魏及周書考之洛㧞以大安四年卒年

四十五謹以正光四年為廣陽王元深長流𠫵軍年三十

一洛㧞之卒距謹之為𠫵軍盖六十四年矣洛㧞既早世

應六十四年已有五世孫年三十一也以此知言謹為