Page:Sibu Congkan Xubian315-趙明誠-金石錄-5-5.djvu/81

此页尚未校对


者流文字最偹于是几案羅列枕席枕藉意㑹心謀目

徃神授楽在声色狗馬之上至靖康丙午𡻕侯守淄川

聞金人犯京師四頋⿱⺾⿰氵亾然盈箱溢箧且恋恋且悵悵知

其必不為已物矣建炎丁未春三月奔太夫人丧南来

既長物不能盡載廼先去書之重大印本者又去𦘕之

多幅者又去古器之無欵識者後又去書之監本者𦘕

之平常者器之重大者凡屡减去尚書十五車至東海

連艫渡淮又渡江至建康青州故地尚鎖書冊什物用

屋十餘間期眀年春𠕂具舟載之十二月金人䧟青州

凢𠩄謂十餘屋者已皆為煨燼矣建炎戊申秋九月侯