Page:Sibu Congkan Xubian326-忽思慧-飲膳正要-3-1.djvu/11

此页尚未校对


先聖之保攝順當時之氣候棄虚取實期以𫉬安則

聖夀躋於無𭛌而四海咸𫎇其

徳澤矣謹獻所述飲膳正要一集以

 聞伏乞

聖覽下情不勝戰慄激切屏營之至

 天曆三年三月三日飲膳大醫臣忽思慧進上

中奉大夫太醫院使 耿 𠃔謙校正

資徳大夫中政院使儲政院使 拜 住  校正

集賢大學士銀青榮禄大夫趙國公常普蘭奚編集