Page:Sibu Congkan Xubian331-洪邁-容齋隨筆-12-03.djvu/32

此页尚未校对


水萬里之嶮毒若將朝得進拜而夕死者師雖佛其名

而儒其行雖夷狄其衣服而人其知不猶愈於冠儒冠

服朝服惑溺於經怪之說以斁彞倫邪予讀其文想見

簡師之賢而惜其名無傳於後世故表而出之

    老人推恩

唐世赦宥推恩於老人絶優開元二十三年耕籍田侍

老百歳以上版授上州刺史九十以上中州刺史八十

以上上州司馬二十七年赦百歳以上下州刺史婦人

郡君九十以上上州司馮婦人縣君八十以上縣令婦

人郷君天寳七載京城七十以上本縣令六十以上縣