Page:Sibu Congkan Xubian331-洪邁-容齋隨筆-12-03.djvu/67

此页尚未校对


自請與太守俱太守入宫王先生曰天子即問君何以

治北海令無盗賊君對曰何哉守曰選擇賢材各任之

以其能賞異等罰不肖王先生曰是自譽自伐功不可

也願君對言非臣之力盡陛下神靈威武所變化也太

守如其言武帝大𥬇曰安得長者之言而稱之安所受

之對曰受之文學卒史於是以太守爲水衡都尉王先

生爲丞二事不應相𩔖如此疑即龔遂而禇誤書也

    程嬰杵臼

春秋於魯成公八年書晉殺趙同趙括於十年書晉景

公卒相去二年而史記乃有屠岸賈欲滅趙氏程嬰公