Page:Sibu Congkan Xubian333-洪邁-容齋隨筆-12-05.djvu/105

此页尚未校对


述之要大氐欲如左傳叙事之體又云凡年號皆以後

來者爲定如武德元年則從正月便爲唐髙祖更不稱

隋義寧二年梁開平元年正月便不稱唐天祐四年

此書用以爲法然究其所窮頗有窒而不通之處公意

正以春秋定公爲例於未即位即書正月爲其元年然

昭公以去年十二月薨則次年之事不得復係於昭故

定雖未立自當追書兼經文至簡不過一二十字一覽

可以了解若通鑑則不侔隋煬帝大業十三年便以爲

恭皇帝上直至下卷之末恭帝立始改義寧後一卷則

爲唐髙祖蓋凡渉歷三卷而煬帝固存方書其在江都