Page:Sibu Congkan Xubian333-洪邁-容齋隨筆-12-05.djvu/106

此页尚未校对


時事明皇後卷之首標爲肅宗至德元載至一卷之半

方書太子即位代宗下卷云上方勵精求治不次用人

乃是德宗也莊宗同光四年便係於天成以爲明宗而

卷内書命李嗣源討鄴至次卷首莊宗方殂潞王清泰

三年便標爲𣈆髙祖而卷内書石敬瑭反至卷末始爲

𣈆天福凡此之𩔖殊費分說此外如𣈆宋諸胡僣國所

封建王公及除拜卿相纎悉必書有至二百字者又如

西秦丞相南川宣公出連乞都卒魏都坐大官章安侯

封懿天部大人白馬文正公崔宏冝都文成王穆觀鎭

逺將軍平舒侯燕鳯平昌宣王和其奴卒皆無關於社