Page:Sibu Congkan Xubian334-洪邁-容齋隨筆-12-06.djvu/105

此页尚未校对


買菜生工人呉平家髙四尺厚三分如枇杷形上廣尺八

寸下莖廣五寸兩邊生葉緑色東觀案圖名鬼目作芝草

買菜作平慮草以耇爲侍芝郎平爲平慮郎皆銀印青綬

唐五行志中宗景龍二年岐州郿縣民王上賔家有苦賈

菜髙三尺餘上廣尺餘厚二分說者以爲草妖予案買菜

即苦蕒今俗呼爲苦䔍者是也天紀景龍之事甚相𩔖

歸命次年亡國中宗後二年遇害雖事非此致亦可謂

妖矣乎慮草不知何狀楊雄甘泉賦并閭注如淳曰并

閭其葉隨時政政平則平政不平則傾也顔師古曰如

氏所說自是平慮耳然則亦異草也鬼目見爾雅郭璞