Page:Sibu Congkan Xubian336-洪邁-容齋隨筆-12-08.djvu/127

此页尚未校对


章力辭不肯入都堂涖職越六日詔改除樞密使依宰臣超三官又二日制除正議大夫

樞密使攷按故實宣和二年王黼自通議大夫中書侍郎拜特進少宰凡遷八官黼受之

靖康元年呉敏自中大夫知樞宻院拜銀青光禄大夫少宰亦遷八官敏辭之但以通議

就職秦檜當國以其子熺爲中大夫知樞密院巳而除觀文殿學士恩數如右僕射遂暗

轉通奉大夫踰年加大學士徑超七秩爲特進熺處之不疑捨此三人外蓋未之有若自

宰相改樞密使唯夏竦一人是時以陳執中爲昭文相竦爲集賢相御史言竦向在陜西

與執中議論不恊不可同寅政地於是貼麻改命而初制不出今汝愚先報相麻後報樞

制乃是經日巳乆因固辭以然又桉國史明道二年宰臣張士遜樞宻使楊崇勲

同日罷士遜以左僕射判河南府崇勲以節度使平章事判許州明日入謝崇勲班居上