Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/122

此页尚未校对


資陳祥道皆元祐四年朝士唯器資爲中書舍人餘皆館職其刺字或書官職或書郡里

或稱姓各或只稱名旣手書之又斥主人之字且有同舎尊兄之目風流氣味宛然可端

拜非(⿱艹石)後之士大夫一付筆吏也蔡忠惠公帖亦有其二一曰襄奉候子石兄起居朔旦

謹謁一曰襄別洪州少卿學士蓋又在前帖三十年之先也

    蔡君謨書碑歐陽公作蔡君謨墓誌云公工於書畫頗自

惜不妄與人書仁宗尤愛稱之御製元舅隴西王碑文詔公

書之其後命學士撰温成皇后碑文又勑公書則辭不肯曰此待

詔職也國史傳所載蓋用其語比見蔡與歐陽一帖

云曏者得侍陛下清光時有天旨令冩御撰碑文宫寺題牓至有勲德之家干請朝廷出