Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/77

此页尚未校对


人没水求之不𫉬蓋亦爲傳聞所誤三禮經所載鍾彛名數詳矣獨未嘗一及之詩易所

書固亦可考以予揣之未必有是物也唐武后始復置于通天宫不知何時而毀

國朝崇寜三年用方士魏漢津言鑄鼎四年三月成於中太一宫之南爲殿名曰九成宫

中央曰帝鼐北方曰寳鼎東北曰牡鼎東方曰蒼鼎東南曰罔鼎南方曰彤鼎西南曰阜

鼎西方曰晶鼎西北曰魁鼎奉安之日以蔡京爲定鼎禮儀使大觀三年又以鑄鼎之地

作寳成宫政和六年復用方士王仔昔議建閣於

天章閣西徙鼎奉安改帝鼐爲隆鼐餘八鼎皆改焉名閣曰圎象徽調閣七年又鑄神霄

九鼎一曰太極飛雲洞刼之鼎二曰蒼壷祀天貯醇之鼎三曰山嶽五神之鼎四曰精明

洞淵之鼎五曰天地隂陽之鼎六曰混沌之鼎七曰浮光洞天之鼎八曰靈光晃曜錬神