Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/95

此页尚未校对


月爲歌扇出性裁雲作舞衣致有生吞活剥之誚予又見劉希夷代閨人春日一聮云池

月憐歌扇山雲愛舞衣絶相似杜老亦云江清歌扇底野曠舞衣前儲光羲云竹吹留歌

扇蓮香入舞衣然則唐詩人好以歌扇舞衣爲對也

    官㑹折閱官㑹子之作始於紹興三十年錢端禮爲戸

部侍郎委徽州創様撩造紙五十萬邊幅皆不翦裁𥘉以分數給朝士俸而於市肆要閙

處置五場輦見錢收換毎一千别輸錢十以爲吏卒用啇賈入納外郡綱運悉同見錢無

欠數陪償及脚乗之費公私便之旣而印造益多而實錢浸少至於十而損一未及十年

不勝其弊壽皇念其弗便出内庫銀二百萬兩售於市

以錢易楮焚弃之僅解一時之急時乾道三年也淳熈十二年自婺召還見臨安人揭小