Page:Sibu Congkan Xubian339-洪邁-容齋隨筆-12-11.djvu/108

此页尚未校对


綱則又異於是宣和七年十二月二十九日自太常少卿除兵部侍郎未謝間靖康元年

正月四日胡𮪍將至京城綱以邊事求見宰執奏事未退綱語知閤門事朱孝莊曰有急

切公事欲與宰執廷辯孝荘曰舊例未有宰執未退而從官求對者綱曰此何時而用例

邪孝莊即具奏詔引綱立於執政之末時宰執議欲奉鑾輿出狩襄鄧綱請固守上曰誰

可將者綱曰願以死報第人微官卑恐不足以鎭服士卒白時中乞以爲禮部尚書綱曰

亦只是侍從即命除尚書右丞綱曰臣未正謝猶衣緑非所以示中外即靣賜袍帶并笏

綱服之以謝且言方時艱難臣不敢辤此爲不經緋紫而極其服章未之有也

    詞臣益輕治平以前謂翰林學士及知制誥爲兩制自

翰林罷補外者得端明殿學士謂之換識熈寜之後乃始爲龍圖紹興以來愈不及矣脩