Page:Sibu Congkan Xubian339-洪邁-容齋隨筆-12-11.djvu/168

此页尚未校对


曰副承旨比附武顯郎後用賞故爾蓋亦𭔃資也

    親王帶將仕郎薛氏五代史梁太祖開平元年五月皇第五

男友雍封賀王及友珪SKchar位以將仕郎試祕書省校書郎賀王友雍爲銀青光禄大夫檢

校工部尚書兼御史大夫以親王而階將仕郎仍試銜初品雖典章掃地之時恐不應爾

    郡縣用隂陽字

山南爲陽水北爲陽榖梁傳之語也(⿱艹石)山北水南則爲隂故郡縣及地名多用之今略叙

於此山之南者如嵩陽華陽𢘆陽衡陽鎭陽岳陽嶧陽夏陽城陽陵陽岐陽首陽營陽咸

陽櫟陽宜陽山陽屬河内郡太行在北廣陽辟陽河陽魯陽𥠖陽樅陽零陽巫陽東陽韶

陽郴陽揭陽弋陽屬汝南郡弋山在西北當陽青陽黔陽壽陽麻陽雲陽美陽復陽在復