Page:Sibu Congkan Xubian339-洪邁-容齋隨筆-12-11.djvu/96

此页尚未校对


賜官宅一區乃詔賜延康坊宅予因閱九經字様一書𨳩成中唐玄度所纂其官階云朝

議郎知沔王友充翰林待詔沔王名恂憲宗之子而以書吏爲友其餘可知案文武宣昭

四宗皆自藩王登大位剛明果斷爲史所稱蓋出於天性然非資於師友成就也

    御史風聞御史許風聞論事相承有此言而不究所從

來以予考之蓋自晉宋以下如此齊沈約爲御史中丞奏彈王源曰風聞東海王源蘇冕

㑹要云故事御史臺無受詞訟之例有詞狀在門御史採狀有可彈者即略其姓名皆云

風聞訪知其後疾惡公方者少遞相推𠋣通狀人頗壅𣻉開元十四年始定受事御史人

知一日劾狀遂題告事人名乖自古風聞之義然則向之所行今日之短卷是也二字本

見尉佗傳    唐御史遷轉定限