Page:Sibu Congkan Xubian340-洪邁-容齋隨筆-12-12.djvu/120

此页尚未校对


厮養森成列可憐九馬爭神駿顧視清高氣深穩其語視東坡似(⿱艹石)不及至於斯須九重

眞龍出一洗萬古凡馬空不妨獨歩也杜又有畫馬讃云韓幹畫馬毫端有神驊騮老大

褭清新及四蹄雷雹一日天地瞻彼駿骨實惟龍媒之句坡公九馬贊言薛紹彭家藏

曹將軍九馬圖杜子美所爲作詩者也其詞云牧者萬歳繪者惟覇甫爲作誦偉哉九馬

讀此詩文數篇眞能使人方寸超然意氣横出可謂妙絶動宫墻矣

    風災霜旱慶元四年饒州盛夏中時雨頻降六七月之

間未嘗請禱農家水車龍具𠋣之於壁父老以爲所未見指期西成有秋當倍常歳而低

下之田遂以潦告餘干安仁乃於八月罹地火之厄地火者蓋苗根及心孽䖝生之莖幹

焦枯如火烈烈正古之所謂蟊賊也九月十四曰嚴霜連降晩稻未實者皆爲所薄不能