Page:Sibu Congkan Xubian340-洪邁-容齋隨筆-12-12.djvu/149

此页尚未校对


大匠紹興三十年予爲省試參詳官主司委出詞科題同院或欲以東園主章爲箴予曰

君但知漢表耳霍光傳元之喪賜東園温明服䖍曰東園處此器以鏡置其中以懸尸上

師古曰東園署名也屬少府其署主作此器董賢傳東園祕器以賜賢注引漢舊儀東園

袐器作棺(⿱艹石)是豈佳處乎同院驚謝而退然則以東名園是爲不可予有兩園適居東西

故扁西爲西園而以東爲東圃蓋避此也    一二三與壹貳叄同

古書及漢人用字如一之與壹二之與貳三之與叄其義皆同鳲鳩序刺不壹也又云用

心之不壹也而正文其儀一兮表記節以壹惠注言聲譽雖有衆多者節以其行一大善

者爲謚耳漢華山碑五載壹巡狩祠孔廟碑恢崇壹變祝睦碑非禮壹不得犯而後碑云

非禮之常一不得當則與壹通用也孟子市價不貳趙岐注云無二賈者也本文用大貳