Page:Sibu Congkan Xubian340-洪邁-容齋隨筆-12-12.djvu/172

此页尚未校对


咸平四年李文靖公沆爲集賢而召故相吕文穆公𫎇正爲昭文景德元年文靖薨王

文正公旦文穆公欽(⿱艹石)爲參政不次補而畢文簡公士安由侍讀學士㓂忠愍公凖由三

司使並命爲史館集賢畢公雖歷參政不及一月至和二年陳恭公執中罷劉沆在位而

外召文富二公文公復爲昭文富爲集賢而沆遷史館熈寜三年韓獻肅公絳王荆公安

石同拜韓在上而先罷荆公越四年亦罷韓復爲館相明年荆公再入遂拜昭文居韓之

上元祜元年召文潞公於洛司馬公自門下侍郎拜左僕射固辤乞令彦愽以太師兼侍

中行左僕射而已爲右以佐之宣仁不許曰彦博豈可居卿上欲命兼侍中

行右僕射㑹臺諌有言彦博不可居三省長官於是但平章軍國重事崇寜以後蔡京凡

四入輙爲首台此非可論典故也隆興元年冬湯岐公思退爲右僕射張魏公浚爲樞密