Page:Sibu Congkan Xubian342-沈括-夢溪筆談-4-2.djvu/115

此页尚未校对


 茶淨利賣茶嘉祐二年收十六萬四百三十一貫五百二十七除元本及雜

 費外得淨利十萬六千九百五十七貫六百八十五客茶交引錢嘉祐三年除元本

 及雜費外得淨利五十四萬二千一百一十一貫五百二十四四十四萬

 五千二十四貫六百七十茶稅錢最中嘉祐元年

 所收數除川茶錢在外通商後來取一年最中數計

 一百一十七萬五千一百四貫九百一十

 九錢内三十六萬九千七十二貫四百七

 十一錢茶租嘉祐四年通啇立定茶交引錢六十八萬四千三百二十

 一貫三百八十後累經减放治平二年最中分𭣣上数八十萬六千

 三十二貫六百四十八錢茶稅最中治平三年除川

 茶稅錢外㑹此數

本朝茶法乾德二年始詔在京建州漢蘄口各