Page:Sibu Congkan Xubian344-沈括-夢溪筆談-4-4.djvu/19

此页尚未校对


 犀者然犀不言有鱗莫知其的詔欲謂之

 麟則慮夷獠見欺不謂之麟未有以質之

 止謂之異獸最爲慎重有體今以予觀之

 殆天禄也按漢書靈帝中平三年鑄天禄

 蝦䗫于平津門外註云天禄獸名今鄧州

 南陽縣北崇資碑旁兩獸鐫其膞一曰天

 禄一曰辟邪元豐中予過鄧境聞此石獸

 尚在使人墨其所刻天禄辟邪字觀之似

 篆似𨽻其獸有角鬛大鱗如手掌南豐曽

 阜爲南陽令題宗資碑隂云二獸膞之所

 刻獨在製作精巧髙七八尺尾鬛皆鱗甲

 莫知何𧰼而名此也今詳其形甚類交趾