Page:Sibu Congkan Xubian344-沈括-夢溪筆談-4-4.djvu/94

此页尚未校对


 母黎氏号鷰鸞太妃同主國事熙寧八年

 舉兵陷邕欽廉三州九年遣宣徽使郭仲

 通天章閣待制趙公才討之拔廣源州擒

 酋領劉紀焚甲峒破机郎決里至冨良江

 尚吉遣王子洪真率衆來拒大敗之斬洪

 真衆殱于江上乹德乃降是時乹德方十

 歳事皆制于尚吉廣源州者本邕州覊縻

 天聖七年首領儂存福歸附補存福邕州

 衛職轉運使章頻罷遣之不受其地存福

 乃與其子智髙東掠籠州有之七源存福

 因其SKchar殺其兄率土人劉川以七源州歸

 存福慶暦八年智髙自領廣源州漸吞滅