Page:Sibu Congkan Xubian345-岳珂-愧郯錄-4-1.djvu/123

此页尚未校对


或授舊官歴攷條令初無以二字入銜者厲

世磨鈍之柄而下之人得以寄稱掌故之野

亦明矣士習目睫恬不知恠 開禧丙寅李參

預壁為小宗伯㑹課當遷中奉大夫正其祖

諱援故實自言不帶寄理 詔従之繼㕘大

政復遷中大夫而稱朝議大夫自若朝論以

為得體然銓法迄今亦莫之改也

    贈官回避

避諱之制雖見扵令甲而贈官告第階稱或