Page:Sibu Congkan Xubian346-岳珂-愧郯錄-4-2.djvu/108

此页尚未校对


於羣無以知其名不考於梁無以知其意在

今日名訛於魏意訛於梁而品不復爲輕重

盍亦反其本哉唐開元二十五年定制自正

四品至九品猶有上下階蓋隋煬暫廢之規

至此復見本朝乃盡合之也

    散階勲官寄禄功臣撿校試銜

本朝國史職官志七載敘階之法曰開府儀

同三司至將仕郎爲文散官驃騎大將軍至

陪戎副尉爲武散官并二十九等如舊而注