Page:Sibu Congkan Xubian347-岳珂-愧郯錄-4-3.djvu/115

此页尚未校对


月十八日 詔自今制科並隨貢舉爲定制

須近臣論薦無得自舉 嘉祐二年六月十

九日 詔自今太常博士而下不充臺省館

閣職及提㸃刑獄以上差任選人不限有無

考第并草澤人並聽待制以上舉即不得自

陳内草澤人並許本路轉運使採察文行保

明奏舉如程文荒淺不中選才行不如所舉

者坐之出題之制 景祐四年閏五月四日

命兩制各上䇿問叅以經義 元祐七年