Page:Sibu Congkan Xubian347-岳珂-愧郯錄-4-3.djvu/19

此页尚未校对


從祀郊廟韓忠獻琦當軸以爲疑天下心不

可遂用近屬封郡王之制以應 詔書是爲

安定 南渡後率取諸燕王宮一族老不問

何官即爲廉車膺茅土然則燕邸諸孫豈復

有未襲王爵而先爲承流稱 皇叔者哉又

祖宗朝太尉爲三公官班維師下而位保傅

上親王不欲兼 帝師故檢校官多至太尉者

政和二年九月癸未 詔改官制以尉府爲武

選一品之名居節鉞之首序執政之次班列