Page:Sibu Congkan Xubian347-岳珂-愧郯錄-4-3.djvu/6

此页尚未校对


豐三年升許州爲頴昌府 宣和元年升安

州爲德安府此列鎭升府之始也 太宗歷

封晉王 仁宗歷封慶國公壽春郡王 英

宗歴封鉅鹿郡公 政和六年升晉州爲平

陽府壽州爲壽春府七年升慶州爲慶陽軍

宣和元年又升慶陽府且升邢州爲信德府

此郡國已帶節鎭升府之始也珂嘗恭攷

國史或陞或否類出於有司一時之請迄今

尚有不盡舉行者先後重輕疑有隆殺殆不