Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/64

此页尚未校对


    冷端甲

楊大監簡在戎監甞得諸李尉府顯忠之

族子謂甲不經火冷砧則勁可禦矢謂之冷

端遂言于 朝乞下軍器所製造時顯忠之

子師尹爲知閤門事寔領是官分辨其不然

文移互往復其實工人憚勞費耳時雖知其

强辨而無以折之珂按李文簡燾續通鑑長編

慶曆元年五月甲戌太常丞直集賢院簽書

陜西經略安撫判官田况上兵䇿十四事其