Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/7

此页尚未校对


丞六曹尚書侍郎散騎常侍御仙花帶内御

史大夫六曹尚書翰林學士以上及資政殿

學士特班翰林學士上者仍佩魚 大觀二

年五月十七日 詔中書舍人諫議大夫待

制殿中少監許繫紅鞓犀帶更不佩魚迄于

中興 乾道九年十二月五日 詔中書舍

人左右諫議大夫龍圖天章寶文顯謨徽猷

敷文閣待制權侍郎許服紅鞓排方黒犀帶

仍佩魚於是其制始定然考之初制亦頗有