Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/8

此页尚未校对


不盡同者按 太平興國七年正月九日翰

林學士承㫖李昉言凖 詔詳定車服制度

其荔枝帶本是 内出以賜將相在於庶僚

豈合僣服望非恩賜者官至三品乃得服

詔可則是荔枝帶其初固嘗以賜將相矣而

今則惟武臣用之也 慶曆八年十一月二十

九日彰信軍節度使兼侍中李用和言伏見

張耆授兼侍中日特賜笏頭金帶以爲榮異

欲望正謝日凖例特賜 詔如耆例王貽永