Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/96

此页尚未校对


癉惡訓迪在位攘却四夷號令指麾若掲日

月蓋自親覽庶政一話一言罔不儀式刑 神

考之典故緝熈紹復著在簡編與 熈寧

元豐之所行相爲始終在詩有之君子有徽

猷其 哲宗閣以徽猷爲名則徽猷之義尤

著自是而下如煥章建閣 淳熈十五年

一月九日之詔有曰載稽帝丗之隆無越堯

章之煥華文建閣 慶元二年五月十五日

之詔有曰華協堯章之煥文光舜哲之明寶