Page:Sibu Congkan Xubian349-范攄-雲谿友議-1-1.djvu/132

此页尚未校对


曰攺名其善乎不攺終不成事也又訪龜者鄒生

生曰君子此行愼勿易名名將逺布矣然則成遂

之後二十年間名字終當攺矣今則巳應玄象異

時方測余言將行又戒之曰郎君必策榮名後當

重任接誘後來勿以白衣爲隟他年必爲𭰹亹矣

淮南從事力薦畢丞相諴後又舉趙渭南嘏李公

長慶二年及第至武宗登極與上同名始攺爲囘

從辛丑至庚申二十年矣乃曰筮短龜長鄒生之言中矣李公

既爲丞郎永興魏相公謩爲給事因省㑹謂李公

曰昔求府解侍郎爲試官送一百二人獨小生不