Page:Sibu Congkan Xubian351-王明清-揮塵錄-6-1.djvu/89

此页尚未校对


有𦘕𩀱鯉存焉水满則跳躍如生覆之無它矣二

物誠絶代之珍也盆蓋見之范蜀公記事矣

建隆遺事丗稱王元之所述其間帥多誣謗之詞至

於稱趙普盧多遜受遺昌陵尤爲舛繆案 國

史韓王以開寳六年八月免相至太平興國六年

九月始再秉衡鈞當 太祖升遐時政在外何縁

前一日與盧丞相同見于寢邪稱 太祖長子德

昭爲南陽王又誤矣𥘉未甞有此封元之當時近

臣又秉史筆豈不詳知且載秦王傳中云云安有

淳化三年而見 三朝國史秦王傳邪可謂亂道

 此特人託名爲之又案元之自有小畜集序及三