Page:Sibu Congkan Xubian351-王明清-揮麈錄-6-1.djvu/102

此页尚未校对


亦有顯名于丗嵫諸孫即端明殿學士澄也

兩朝史章文憲得象傳末云初閩人謡曰南臺沙合

 出宰相至得象相時沙湧可渉政和六年沙復湧

 巳而余丞相大拜十餘年前外舅方公務德帥

福唐南臺沙忽再湧巳而朱漢章葉子昂相繼登庸

昔人最重契義朋從年長則以兄事之齒少以弟或

友呼焉父之交遊敬之爲丈見之必拜執子姪之

禮甚恭丈人行者命與其諸郎遊子又有孫各崇

輩行略不紊亂如分守之嚴舊例書札止云啓或

止稍尊之則再拜雖行髙而位崇者不過曰頓首

再拜而巳非父兄不施覆字宰輔以上方曰台𠉀