Page:Sibu Congkan Xubian355-王明清-揮塵錄-6-5.djvu/88

此页尚未校对


 洗𡨚誣諸子若孫驟從縲紲進躐清華昔日之言

三十猶在耳也

紹興癸亥和議初成有南雄太守黃逹如者考滿還

 朝獻言請盡誅前此異議之士庻幾以杜後患秦

 㑹之喜之薦爲監察御史方數日廣東部使者韓

 球按其贓汙鉅萬奏牘旣上雖秦亦不能揜僅止

三一罷絀人亦快之

洪景伯兄弟應愽學宏詞以克敵弓銘爲題洪惘然

 不知所岀有廵鋪老卒覩于案間以問洪云官人

 欲知之否洪𥬇曰非而所知卒曰不然我本韓丗

 忠太尉之部曲從軍日目見有人以神臂弓舊様