Page:Sibu Congkan Xubian357-周煇-清波雜志-2-1.djvu/28

此页尚未校对


寥無聞奔迸藍縷僅同民庶臣恐祀豐于昵仰違天

鑒 藝祖在上莫肯顧歆此 二聖所以未有回鑾

之期𭶑虜所以未有悔禍之意元元未有息肩之時

也欲望 陛下於子行中遴選 太祖諸孫有賢徳

者視秩親王使牧九州以待皇嗣之生退處藩服更

加廣選 宣祖 太宗之裔材武可稱之人升爲南

班以備環列庶幾上副在天之靈下係人心之望臣

本書生叨擢科第白首選調垂二十年今將告歸不

敢終嘿位卑言髙罪當萬死惟 陛下裁赦婁初不

知其岀處近聞乃温州人字陟明擢政和二年進士

乙科曽任察官屬郷邦大浸父子皆沒於水或云論

事之䟽不止於此