Page:Sibu Congkan Xubian357-周煇-清波雜志-2-1.djvu/65

此页尚未校对


良多

石林至新林因江寜尉林恪謁于道旁忽叩新林之

名林即對乃王坦之倒執手板見亘温之地大喜曰

不圖同僚中得一文士未幾以左傳託其㸃抹其見

賞識如此方欲薦用而林卒開封人紹興戊午魁特

奏名

建康創建府治石林委府僚伻圖再三不叶意一旦

杖䇿自往相視四顧指畫遂定儀門外列六位以處

倅貳職官迨六蜚臨幸以設廰爲三省便廰爲樞密

院六位爲六部次及百司皆有攸處其他政事精明

彼民至今能道之石林爲從祖姑之夫煇㓜及識其

風度偉人也