Page:Sibu Congkan Xubian358-周煇-清波雜志-2-2.djvu/37

此页尚未校对


聲韓聞即歸之蓋用此事

從叔知和隨侍官九江嘗以詩見吕東萊居仁後以

書請教答云廬阜只尺讀書少休必到山中所與游

者誰也古人觀名山大川以廣其志思而成其徳方

謂善游太史公之文百氏所宗亦其所歷山川有以

増發之也惜其所用止在文字間若使志於逺者大

者雖近逐游夏可也又爲作求諸已齋詩見集中知

和嘗尉吳江作垂虹詩話語煇未有序煇言若以所

得東萊帖冠于首何用他求從之復著垂虹賦爲人

稱賞蓋得少小師尊前輩之力惜年未及中病廢而

政和五年四月燕輔臣於宣和殿先御崇政殿閲子