Page:Sibu Congkan Xubian358-周煇-清波雜志-2-2.djvu/61

此页尚未校对


紹興初減半餘遞減有差至第十一等舊折三十千

亦損其半然尚宫内人赴景靈宫酌獻却係臨安府

依格饌造食味每分白肉胡餅湯肉粉雜飣炊作炒

肉煑菜羮飯軟肉所破料止羊肉十三兩麪五兩盝

豆粉二兩米五合薪炭之屬凖此其儉如此或云乃

承平舊制雖御厨末等折食則例亦不致是之窘也

建炎初臣僚論帝SKchar或者謂非姓氏之SKcharSKchar侍之

SKchar此尤不可豈有至尊之女而下稱SKchar侍乎若以謂

避忌政和間主字乃主簿主書之主非國主家主之

主也先是主字一切除去民間有無主之説又言SKchar

者飢也亦用度不足之䜟乃詔改正乃政和二年

京三入相時建請改公主爲帝SKchar郡主爲宗SKchar縣主