Page:Sibu Congkan Xubian360-岳珂-桯史-3-2.djvu/103

此页尚未校对


幸教之觀者閧然𥬇文忠不動色徐曰似此疑事誠

恐其誤但不必用可也内外又一𥬇它日每爲學者

言必蹙頞及之一時傳以爲雅謔余按東齋記事指

爲楊文公而徒問其爲㡬時人𡻕逺傳疑未知孰是

然是舉也實得東坡先生識者謂不啻足爲詞場刷

耻矣彼士何嗤

    正隆南㓂

金國僞正隆丁丑春二月逆亮御武徳殿召其臣吏

部尚書李通刑部尚書胡勵翰林直學士蕭廉賜坐

而語之曰朕自即位視閱章奏治宫中事常至丙夜