Page:Sibu Congkan Xubian360-岳珂-桯史-3-2.djvu/66

此页尚未校对


疆並從楚舊更湏安集自相攸居爾其上體天心下

從人欲忠以藩王室信以保邦圻惟天難諶惟命靡

常謹厥徳保厥位爾其勉哉勿忽朕命玉𠕋皆以六

十六方爲制每方字兩行以金書之於虖犬羊亂華

㒹倒冠履一至於此讀此者得不起魯仲連之愧乎

    優伶詼語

秦檜以 紹興十五年四月丙子朔賜第望僊橋丁

丑賜銀絹萬匹兩錢千萬綵千縑有詔就第賜燕假

以教坊優伶宰執咸與中席優長誦致語退有參軍

者前褒檜功徳一伶以荷葉交𠋣從之詼語雜至賔