Page:Sibu Congkan Xubian361-岳珂-桯史-3-3.djvu/40

此页尚未校对


了翁始著合浦尊堯集爲十論亶辨其所紀載猶未

敢以荆公爲非及北歸又著四明尊堯集爲八門曰

聖訓曰論道曰獻替曰理財曰邊機曰論兵曰處已

曰寓言始條分而件析之無婉辭矣 政和元年

徽祖聞有此章下政典局 宣取時了翁坐其子

獄徙通川郡移文索之了翁遂以表 進乞於

御前開拆𥘉 崇寜既建辟廱 詔以荆公封舒王

配享宣聖廟肇剏坐像了翁憤之併於奏牘寓意其

略曰代言之筆盡目其徒爲儒宗首善之宫肇塑其

形爲坐像禮官舞禮而行謟吏書獻佞而請觀光乎