Page:Sibu Congkan Xubian362-李復言-續幽怪錄-1-1.djvu/111

此页尚未校对


起非吾之所知也言竟復入府謂崔曰蓮子即

生矣崔大釋其怒留坐㕔事俄而蓮子起坐言

𥬇界吏報于公公飛牘於崔蓮子復生乃何術

也與革偕歸入門則蓮子來迎矣于公大竒之

且夫蓮子事崔也非素意因勸以與革崔亦惡

其無齒又重于公遂與革得之以神藥𫝊齒未

踰月而齒生如故大和壬子歳調授金吾𮪍曹

與蓮子偕在輦下其年秋友人髙損之以其元

舅爲天官郎日與相聞故熟其事而言之命余