Page:Sibu Congkan Xubian363-張師正-括異志-2-1.djvu/24

此页尚未校对


陳靖字唐臣鉅野人少倜儻有氣節通詩易嘗

從范諷石延年劉潜游景祐五年以進士特奏

名得三禮出身荐為邑佐皆有䏻聲稍遷孝感

令以公事忤郡太守輙致所事而去即日僦舟

東下隱於葉山未幾詔下以太子中舍致仕值

歳荒徙家京師賣藥自給朝之公卿多故人踵

門者輙避去或遺金帛即散道士丐者未嘗有

所畜與其妻孔氏皆學辟榖徃徃經歳不食嘉

祐四年思武陵山水之嘉盡室出彼王介甫高