Page:Sibu Congkan Xubian364-張師正-括異志-2-2.djvu/88

此页尚未校对


壮麗事在天禧中李省山人目覩

 評曰佛之徒以因果𥚽福恣行誘脅持元元

 死生之柄自王公而下趋向者十八九恱又

 䏻假詭異之迹俾夫庸者破帑傾篋而甘

 心焉嗚呼人之好怪也甚矣

   康定民

康定軍未建時古城卑缺人得而踰有邑居王

某與北郊村民聮親景祐五年秋村民為子娶

婦王赴其花燭中夜二婣家交争紛然王不喜